Xuất khẩu dữ liệu

Navigation:  Tra cứu tính năng sản phẩm > Menu Tệp >

Xuất khẩu dữ liệu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

-       Xuất khẩu danh mục

-       Xuất khẩu báo cáo tài chính

Xem thêm:

-       Bảo trì dữ liệu

-       Nhập khẩu dữ liệu

-       Chuyển đổi dữ liệu

-       Sao lưu dữ liệu

-       Phục hồi dữ liệu

-       Đăng ký/Gỡ bỏ cơ sở dữ liệu

-       Xóa cơ sở dữ liệu

-       Thông tin dữ liệu

-       Tạo dữ liệu mới

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.