A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

- B -

Báo cáo

Báo cáo nhanh

Bảo trì dữ liệu

- C -

Cài đặt một số tiện ích khác

Cập nhật chứng từ kế toán Tiền gửi ngân hàng phát sinh

Cập nhật chứng từ phát sinh

IconCập nhật chứng từ kế toán tiền mặt phát sinh
IconCập nhật chứng từ phát sinh
IconCập nhật chứng từ phát sinh

Chọn cách tạo DLKT

Chọn máy chủ

IconChọn máy chủ
IconChọn máy chủ

Chuyển đổi chấp hành viên theo dõi Quyết định thi hành án

Chuyển đổi dữ liệu

Chuyển đổi dữ liệu lên 2011

Chuyển đổi dữ liệu từ MISA Panda.NET 2006

Chuyển đổi dữ liệu từ MISA Panda.NET 2008

Chuyển đổi tài khoản hạch toán

Chuyển tài khoản hạch toán

Chứng từ đầu vào

IconChứng từ đầu vào
IconChứng từ đầu vào
IconChứng từ đầu vào

Chứng từ kết chuyển tài khoản

Chứng từ nghiệp vụ khác

- D -

Danh mục Bản án

Danh mục Chấp hành viên

Danh mục Đối tượng được thi hành án

Danh mục Đối tượng khác

Danh mục Đối tượng phải thi hành án

Danh mục Đơn vị trực thuộc

Danh mục Hệ thống tài khoản

Danh mục Kho

Danh mục Loại án

Danh mục Mã thống kê

Danh mục Nhà cung cấp

Danh mục Nhóm quyết định thi hành án

Danh mục Nhóm tài khoản

Danh mục Phân loại tài sản, tang vật

Danh mục Quyết định thi hành án

Danh mục Tài khoản kết chuyển

Danh mục Tài khoản ngầm định

Danh mục Tài khoản ngân hàng

Danh mục Tài sản, tang vật

Danh mục tiền tệ

Danh mục Ủy ban nhân dân

Danh sách

Danh sách Bản án

Danh sách báo cáo

Danh sách Chấp hành viên

Danh sách Chứng từ Chuyển chấp hành viên theo dõi Quyết định thi hành án

Danh sách Chứng từ chuyển kho nội bộ

Danh sách Chứng từ kết chuyển tài khoản

Danh sách Chứng từ nghiệp vụ khác

Danh sách Chứng từ xác định tiền, tài sản

Danh sách Đối tượng được thi hành án

Danh sách Đối tượng khác

Danh sách Đối tượng phải thi hành án

Danh sách Đơn vị trực thuộc

Danh sách Hệ thống tài khoản

Danh sách Kho

Danh sách Loại án

Danh sách Mã thống kê

Danh sách Nộp tiền vào tài khoản

Danh sách người dùng

Danh sách Nhà cung cấp

Danh sách Nhật ký truy cập

Danh sách nhóm người dùng

Danh sách Nhóm quyết định thi hành án

Danh sách Nhóm tài khoản

Danh sách Phân loại tài sản, tang vật

Danh sách Phiếu chi

Danh sách Phiếu nhập kho

Danh sách Phiếu thu

Danh sách Phiếu xuất kho

Danh sách Quyết định thi hành án

Danh sách Séc chuyển khoản

Danh sách Tài khoản kết chuyển

Danh sách Tài khoản ngầm định

Danh sách Tài khoản ngân hàng

Danh sách Tài sản tang vật

Danh sách Tiền tệ

Danh sách Ủy ban nhân dân

Đăng ký dữ liệu kế toán

Đăng ký giấy phép sử dụng

Đăng ký/Gỡ bỏ cơ sở dữ liệu

Đăng nhập

Đặt tên cho cơ sở dữ liệu mới

Định dạng số

- G -

Ghi sổ/Bỏ ghi sổ theo lô

Gỡ bỏ dữ liệu kế toán

- H -

Hoàn thành việc thiết lập

Hỗ trợ lãnh đạo

Hướng dẫn cài đặt

Hướng dẫn gỡ bỏ

- I -

In

- K -

Kiểm tra dữ liệu không hợp lệ

Kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ

Kiểm tra tính hợp lệ của số dư

Khai báo danh mục

Khai báo số dư ban đầu

Khóa sổ\Bỏ khóa sổ kỳ kế toán

Khởi động MISA Panda.NET 2010

Khuyến nghị tối ưu khi sử dụng

- M -

Mô hình hóa hoạt động kế toán Tài sản - tang vật

Mô hình hóa hoạt động kế toán tiền gửi ngân hàng

Mô hình hóa hoạt động kế toán tiền mặt

Mở dữ liệu kế toán

- N -

Nội dung

IconNội dung
IconNội dung
IconNội dung
IconNội dung

Nộp tiền vào tài khoản

Ngày hạch toán

Người ký

Nhập báo cáo đối chiếu tổng hợp kết quả thi hành án

Nhập khẩu báo cáo

Nhập khẩu báo cáo tài chính

Nhập khẩu danh mục

Nhập khẩu dữ liệu

Nhập khẩu người dùng

Nhập khẩu Nhóm người dùng

Nhật ký truy cập

Nhóm người dùng

- P -

Phân quyền sử dụng

Phiếu chi

Phiếu chuyển kho nội bộ

Phiếu điều chỉnh tồn kho

Phiếu nhập kho

Phiếu thu

Phiếu xác định tiền, tài sản

Phiếu xuất kho

Phục hồi dữ liệu

Phục hồi dữ liệu nhanh

- Q -

Quản lý người dùng

Quy trình thực hiện

- S -

Sao chép số dư

Sao lưu

Sao lưu dữ liệu

Sao lưu dữ liệu cao cấp

Sao lưu dữ liệu nhanh

Séc chuyển khoản

Số dư TK theo dõi chi tiết theo đối tượng

Số dư TK theo dõi chi tiết theo tài khoản khác

Số dư TK theo dõi chi tiết theo tài sản, tang vật

Số dư TK theo đối tượng theo quyết định

Số dư TK theo Tài khoản ngân hàng, kho bạc

Số dư TK theo tất cả tài khoản

Sửa Nhóm tài khoản

Sửa Tài khoản ngầm định

- T -

Tạo dữ liệu kế toán mới

Tiện ích Tìm kiếm

IconTiện ích tìm kiếm
IconTiện ích Tìm kiếm

Tổng hợp báo cáo tài chính

Tùy chọn chung

Tham số in Bảng cân đối tài khoản (BCTC mở rộng)

Tham số in Bảng cân đối tài khoản, Tham số in Báo cáo tổng hợp hoạt động thu thi hành án, , Bảng cân đối số phát sinh

Tham số in Bảng tổng hợp

Tham số in Bảng xác nhận số dư tài khoản tiền gửi KBNN

Tham số in Báo cáo chi tiết hoạt động thu thi hành án

Tham số in Báo cáo chi tiết hoạt động thu thi hành án, Tham số in Báo cáo kết quả hoạt động thi hành án

Tham số in Báo cáo đối chiếu tổng hợp kết quả hoạt động thi hành án

Tham số in Báo cáo kết quả hoạt động thi hành án toàn ngành

Tham số in Báo cáo phân tích số dư tài khoản

Tham số in Báo cáo phân tích số dư tài sản, tang vật

Tham số in Báo cáo số dư tài khoản theo quyết định, Báo cáo số dư tài khoản theo theo quyết định và loại giá trị

Tham số in Báo cáo tài sản, tang vật thu chưa xử lý

Tham số in Chi tiết công nợ phải thu

Tham số in Chi tiết công nợ phải trả

Tham số in Giấy thanh toán tạm ứng

Tham số in S01_Sổ nhật ký chung, S01A_SKT_Sổ nhật ký chung

Tham số in S01a_SKT_Nhật ký-sổ cái

Tham số in S01b_SKT Bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại

Tham số in S01-THA_Sổ nhật ký chung

Tham số in S02-THA_Sổ cái

Tham số in S03_Sổ quỹ tiền mặt

Tham số in S04_Sổ tiền gửi ngân hàng, kho bạc

Tham số in S05_Sổ kế toán chi tiết tờ rời

Tham số in S05_Sổ theo dõi tiền mặt, tiền gửi bằng ngoại tệ

Tham số in S06_Sổ theo dõi tài sản, tang vật

Tham số in S06a_Thẻ kho theo dõi tài sản tang vật

Tham số in S07_Sổ chi tiết tài khoản

Tham số in S08_Sổ theo dõi chi tiết theo vụ việc

Tham số in Sổ cái (mẫu quản trị)

Tham số in Sổ cái (theo hình thức Nhật ký chung), S02_Sổ cái

Tham số in Sổ quỹ tiền mặt (mẫu quản trị)

Tham số in Thống kê chứng từ kế toán cùng loại

Tham số in Thuyết minh báo cáo kết quả hoạt động thi hành án, Tham số in Báo cáo kết quả hoạt động thi hành án.

Tham ssoo in Báo cáo đối chiếu chi tiết kết quả thi hành án

Thay đổi chấp hành viên theo dõi Quyết định thi hành án

Thay đổi mật khẩu

Thêm/Sửa Bản án

Thêm/Sửa báo cáo đối chiếu tổng hợp KQ THA của chấp hành viên

Thêm/Sửa báo cáo tổng hợp

Thêm/Sửa Chấp hành viên

Thêm/Sửa Chuyển chấp hành viên theo dõi Quyết định thi hành án

Thêm/Sửa Chứng từ chuyển kho nội bộ

Thêm/Sửa Chứng từ kết chuyển

Thêm/Sửa Chứng từ nghiệp vụ khác

Thêm/Sửa Chứng từ xác định tiền, tài sản

Thêm/Sửa Đối tượng được thi hành án

Thêm/Sửa Đối tượng khác

Thêm/Sửa Đối tượng phải thi hành án

Thêm/Sửa Đơn vị trực thuộc

Thêm/Sửa Giấy nộp tiền vào tài khoản

Thêm/Sửa Kho

Thêm/Sửa Loại án

Thêm/Sửa Mã thống kê

Thêm/Sửa người dùng

Thêm/Sửa Nhà cung cấp

Thêm/Sửa Nhóm người dùng

Thêm/Sửa Nhóm quyết định thi hành án

Thêm/Sửa Phân loại tài sản, tang vật

Thêm/Sửa Phân quyền

Thêm/Sửa Phiếu chi

Thêm/Sửa Phiếu nhập kho

Thêm/Sửa Phiếu thu

Thêm/Sửa Phiếu xuất kho

Thêm/Sửa Quyết định thi hành án

Thêm/Sửa Séc chuyển khoản

Thêm/Sửa Tài khoản

Thêm/Sửa Tài khoản kết chuyển

Thêm/Sửa Tài khoản ngân hàng

Thêm/Sửa Tài sản tang vật

Thêm/Sửa Tiền tệ

Thêm/Sửa Ủy ban nhân dân

Thiết lập báo cáo tài chính

Thiết lập các danh mục

IconThiết lập các danh mục
IconThiết lập các danh mục

Thiết lập cảnh báo

Thiết lập danh mục

IconThiết lập các danh mục
IconThiết lập các danh mục

Thiết lập năm hạch toán

Thiết lập thông tin về hệ thống

Thống kê

Thông tin dữ liệu

Thông tin đơn vị

Thông tin liên hệ

Thông tin về đơn vị

- X -

Xem, in chứng từ

IconXem, in chứng từ
IconXem, in chứng từ
IconXem, in chứng từ
IconXem, in chứng từ
IconXem, in chứng từ
IconXem, in chứng từ
IconXem, in chứng từ
IconXem, in chứng từ
IconXem, in chứng từ

Xóa Bản án

Xóa Chấp hành viên

Xóa Chuyển chấp hành viên theo dõi Quyết định thi hành án

Xóa Chứng từ kết chuyển tài khoản

Xóa Chứng từ nghiệp vụ khác

Xóa Chứng từ xác định tiền, tài sản

Xóa dữ liệu kế toán

Xóa Đối tượng được thi hành án

Xóa Đối tượng khác

Xóa Đối tượng phải thi hành án

Xóa Đơn vị trực thuộc

Xóa Giấy nộp tiền vào tài khoản

Xóa Kho

Xóa Loại án

Xóa Mã thống kê

Xóa người dùng

Xóa Nhà cung cấp

Xóa Nhật ký truy cập

Xóa Nhóm người dùng

Xóa Nhóm quyết định thi hành án

Xóa Phân loại tài sản, tang vật

Xóa Phiếu chi

Xóa Phiếu chuyển kho nội bộ

Xóa Phiếu nhập kho

Xóa Phiếu thu

Xóa Phiếu xuất kho

Xóa Quyết định thi hành án

Xóa Séc chuyển khoản

Xóa Tài khoản

Xóa Tài khoản kết chuyển

Xóa tài khoản ngân hàng

Xóa Tài sản tang vật

Xóa Tiền tệ

Xóa Ủy ban nhân dân

Xuất khẩu báo cáo tài chính

Xuất khẩu danh mục

Xuất khẩu dữ liệu

- Y -

Yêu cầu hệ thống