Phiên bản R28

Navigation:  Lịch sử phát triển >

Phiên bản R28

Previous pageReturn to chapter overview

Các vấn đề đã phát triển trong phiên bản R28

- Bổ sung báo cáo thống kê những quyết định có số dư tài khoản 316 và 512 không khớp nhau

- Cho phép lọc tài sản tang vật khi Điều chỉnh tồn kho

- Bổ sung danh sách thống kê các QĐ vừa chủ động, vừa theo đơn 

- Yêu cầu sửa B07 in theo từng CHV không đếm số thứ tự cho những QĐ đã chuyển CHV