Đăng ký dữ liệu kế toán

Navigation:  Tra cứu tính năng sản phẩm > Menu Tệp > Đăng ký/Gỡ bỏ dữ liệu kế toán >

Đăng ký dữ liệu kế toán

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

Chức năng

Cho phép đăng ký tệp dữ liệu .mdf vào vào danh sách dữ liệu kế toán được quản lý bởi MISA Panda.NET 2011. Chức năng này thường được sử dụng khi đơn vị có nhu cầu sao chép dữ liệu từ máy chủ này sang máy chủ khác.

Cách thao tác

-   Vào menu Tệp\Đăng ký/Gỡ bỏ dữ liệu chọn trang Đăng ký dữ liệu kế toán, xuất hiện hộp hội thoại sau:

image317

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Chọn tệp dữ liệu kế toán

Tên và đường dẫn tới tệp phục hồi, NSD chọn đường dẫn tới tệp dữ liệu cần đăng ký bằng cách nhấn vào biểu tượng image318

Tên cơ sở dữ liệu

Tên dữ liệu kế toán cần đăng ký. Thông tin này được tự động lấy khi NSD Chọn tệp dữ liệu kế toán

Thực hiện

Thực hiện việc đăng ký dữ liệu kế toán

Hủy bỏ

Thoát khỏi hộp hội thoại, không thực hiện việc đăng ký dữ liệu kế toán

-       Nhấn chuột vào biểu tượng image318, xuất hiện hộp hội thoại để chọn đường dẫn tới tệp cần đăng ký:

image319

-       Sau khi chọn đường dẫn tới tệp cần đăng ký thì nhấn nút <<Đồng ý>> để quay lại hộp thoại đăng ký.

-       Nhấn nút <<Thực hiện>>.

-       Khi hộp hội thoại thông báo thành công xuất hiện, nhấn <<OK>> để kết thúc việc gỡ bỏ dữ liệu kế toán.

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.