Tham số in Báo cáo tài sản, tang vật thu chưa xử lý

Navigation:  Tra cứu tính năng sản phẩm > Tham số báo cáo > Tham số in báo cáo >

Tham số in Báo cáo tài sản, tang vật thu chưa xử lý

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

Chức năng

Cho phép chọn tham số về thời gian trước khi in báo cáo tài sản, tang vật thu chưa xử lý.

Các thao tác

Tại màn hình Báo cáo:

-   Để xem hoặc in Báo cáo tài sản tang vật thu chưa xử lý, NSD chọn mục Báo cáo tài chính\B04_ Báo cáo tài sản, tang vật thu chưa xử lý

-   Nhấn nút <<Xem>>, xuất hiện hộp hội thoại:

image249

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Kỳ báo cáo

Chọn kỳ báo cáo cho các báo cáo kế toán. VD: Chọn kỳ báo cáo Tháng này, phần Từ - Đến tự động chuyển về ngày đầu và ngày cuối của tháng hiện thời,…

Từ ngày

Xem báo cáo từ ngày

Đến ngày

Xem báo cáo đến ngày

Chấp hành viên

Cho phép chọn in báo cáo cho từng chấp hành viên

Lọc theo kho

Cho phép lọc theo kho chứa tài sản, tang vật

Chọn kho

Cho phép NSD chọn kho cần xem báo cáo

Tất cả các kho

 

Cho phép NSD chọn tất cả các kho để xem báo cáo

Lọc theo tài sản

Cho phép NSD lọc theo loại tài sản, tang vật

Chọn loại tài sản

Cho phép NSD chọn từng loại tài sản, tang vật

Tất cả các loại tài sản

Cho phép NSD chọn tất cả các loại tài sản

Đồng ý

Đồng ý xem báo cáo với các tham số được chọn

Hủy bỏ

Hủy bỏ thao tác xem hoặc in báo cáo

-   Chọn kỳ báo cáo: NSD nhấn biểu tượng image250 ở ô Chọn kỳ báo cáo, xuất hiện danh sách cho phép NSD chọn kỳ báo cáo muốn in. NSD chỉ cần tìm đến kỳ báo cáo muốn in và nhấn chọn vào kỳ báo cáo đó.

-   Từ - Đến: Khi chọn kỳ báo cáo, chương trình sẽ tự động lấy theo kỳ báo cáo tương ứng vào các ô Từ - Đến. Nếu muốn thay đổi kỳ báo cáo, NSD có thể nhấn nút image250 ở các ô Từ - Đến để chọn lại ngày in báo cáo.

-   Tích chọn mã tài sản, tang vật cần xem báo cáo.

-   Nhấn nút <<Đồng ý>> để xem báo cáo với các tham số vừa chọn.

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.