Tham số in báo cáo

Navigation:  Tra cứu tính năng sản phẩm > Tham số báo cáo >

Tham số in báo cáo

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

-       Tham số Tham số in Bảng cân đối tài khoản, Tham số in Báo cáo tổng hợp hoạt động thu thi hành án

-       Tham số in Thuyết minh báo cáo kết quả hoạt động thi hành án

-       Tham số in Báo cáo tài sản tang vật thu chưa xử lý

-       Tham số in Báo cáo phân tích số dư tài khoản

-       Tham số in Báo cáo đối chiếu chi tiết kết quả thi hành án,

-       Tham số in Báo cáo chi tiết hoạt động thu thi hành án

-       Tham số in Báo cáo đối chiếu tổng hợp kết quả hoạt động thi hành án

-       Tham số in Báo cáo kết quả hoạt động thi hành án toàn ngành

-       Tham số in Sổ cái (mẫu quản trị)

-       Tham số in Sổ cái (Theo hình thức nhật ký chung)

-       Tham số in S01_Sổ nhật ký chung, S01A_SKT_Sổ nhật ký chung

-       Tham số in S01a-SKT_Nhật ký-sổ cái

-       Tham số in S01b_SKT Bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại

-       Tham số in S07_Sổ chi tiết tài khoản.

-       Tham số in S05_Sổ kế toán chi tiết tờ rời

-       Tham số in Bảng tổng hợp

-       Tham số in Thông kê chứng từ kế toán cùng loại

-       Tham số in S03_Sổ quỹ tiền mặt, S04_Sổ tiền gửi ngân hàng, kho bạc

-       Tham số in S05_Sổ theo dõi tiền mặt, tiền gửi bằng ngoại tệ

-       Tham số in S06_Sổ theo dõi tài sản tang vật

-       Tham số in S06a_Thẻ kho theo dõi tài sản tang vật

-       Tham số in Chi tiết công nợ phải trả

-       Tham số in Báo cáo số dư tài khoản theo quyết định, Báo cáo số dư tài khoản theo theo quyết định và loại giá trị.

-       Tham số in Báo cáo chi tiết hoạt động thu thi hành án

-       Tham số in  Chi tiết cộng nợ phải thu

-       Tham số in S08_Sổ theo dõi chi tiết theo vụ việc

-       Tham số in S09_Bảng cân đối số phát sinh

-       Tham số in Bảng cân đối tài khoản (BCTC mở rộng)

-       Tham số in Sổ theo dõi tài sản, tang vật (Tỉnh Thanh Hóa)

-       Tham số in S01-THA_Sổ nhật ký chung

-       Tham số in S02-THA_Sổ cái

-       Tham số in Báo cáo phân tích số dư tài sản, tang vật

-       Tham số in Bảng xác nhận số dư tài khoản tiền gửi KBNN

-       Tham số in Giấy thanh toán tạm ứng

-       Tham số in Sổ quỹ tiền mặt (mẫu quản trị)

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.