Tham số in S08_Sổ theo dõi chi tiết theo vụ việc

Navigation:  Tra cứu tính năng sản phẩm > Tham số báo cáo > Tham số in báo cáo >

Tham số in S08_Sổ theo dõi chi tiết theo vụ việc

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

Chức năng

Cho phép chọn tham số trước khi xem và in S08_Sổ theo dõi chi tiết theo vụ việc.

Cách thao tác

-       Tại màn hình Báo cáo, chọn mục Sổ cái\S08_ Sổ theo dõi chi tiết theo vụ việc

-       Sau khi chọn báo cáo cần xem, NSD kích đúp chuột vào báo cáo hoặc nhấn vào nút <<Xem>>, xuất hiện hộp hội thoại:

image273

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Kỳ báo cáo

Chọn kỳ báo cáo cho các báo cáo kế toán. VD: Chọn kỳ báo cáo Tháng này, phần Từ - Đến tự động chuyển về ngày đầu và ngày cuối của tháng hiện thời,…

Từ ngày

Xem báo cáo từ ngày

Đến ngày

Xem báo cáo đến ngày

Tài khoản

Cho phép NSD chọn tài khỏan để xem báo cáo

Quyết định

Cho phép NSD chọn quyết định thi hành án để xem báo cáo

Đồng ý

Đồng ý xem báo cáo với các tham số được chọn

Hủy bỏ

Hủy bỏ thao tác xem hoặc in báo cáo

-       Chọn tài khoản bằng cách kích chuột vào biểu tượng image250 bên phải ô tài khoản.

-       Chọn quyết định bằng cách kích chuột vào biểu tượng image250 bên phải ô quyết định.

-       Nhấn nút <<Đồng ý>> để xem báo cáo với các tham số vừa chọn.

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.