Tham số in Bảng xác nhận số dư tài khoản tiền gửi KBNN

Navigation:  Tra cứu tính năng sản phẩm > Tham số báo cáo > Tham số in báo cáo >

Tham số in Bảng xác nhận số dư tài khoản tiền gửi KBNN

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

Chức năng:

Cho phép in báo cáo Bảng xác nhận số dư tài khoản tiền gửi KBNN

Cách thực hiện:

-       Tại màn hình Danh sách báo cáo, chọn mục Tiền mặt, tiền gửi\Bảng xác nhận số dư tài khoản tiền gửi KBNN.

-       Chọn kỳ in báo cáo, tài khoản ngân hàng, kho bạc cần in và nhập các thông tin về số liệu tại kho bạc (nếu có)

-       Sau đó nhấn nút <<Đồng ý>> để thực hiện in báo cáo.

image279

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.