Tham số in Sổ cái (Theo hình thức Nhật ký chung)

Navigation:  Tra cứu tính năng sản phẩm > Tham số báo cáo > Tham số in báo cáo >

Tham số in Sổ cái (Theo hình thức Nhật ký chung)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

Chức năng

Cho phép chọn tham số trước khi xem và in Sổ cái tài khoản (hình thức nhật ký chung); S02_Sổ cái

Cách thao tác

-   Tại màn hình Báo cáo, chọn mục Sổ cái, chọn báo cáo cần xem: Sổ cái tài khoản (hình thức nhật ký chung).        

-   Chọn kỳ báo cáo: NSD kích chọn biểu tượng image245 ở ô Chọn kỳ báo cáo, xuất hiện danh sách cho phép NSD chọn kỳ báo cáo muốn in. NSD chỉ cần tìm đến kỳ báo cáo muốn in và nhấn chọn vào kỳ báo cáo đó.

-   Từ - Đến: Khi chọn kỳ báo cáo, chương trình sẽ tự động lấy theo kỳ báo cáo tương ứng vào các ô Từ - Đến. Nếu muốn thay đổi kỳ báo cáo, NSD có thể kích chọn biểu tượng image245 ở các ô Từ - Đến để chọn lại ngày in báo cáo.

-   NSD kích đúp chuột phải vào báo cáo cần xem, xuất hiện hộp hội thoại:

image256

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Tài khoản

Cho phép NSD chọn một tài khoản cần xem trong hệ thống tài khoản

Chọn nhiều tài khoản

Cho phép chọn nhiều tài khoản để xem báo cáo

Tất cả

Chọn tất cả các tài khoản để xem báo cáo

Đồng ý

Đồng ý xem báo cáo theo tham số đã chọn

Hủy bỏ

Hủy bỏ thao tác xem hoặc in báo cáo

-       Nhấn nút <<Đồng ý>> để xem báo cáo với các tham số vừa chọn.

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.