Tham số in S01a-SKT_Nhật ký-sổ cái

Navigation:  Tra cứu tính năng sản phẩm > Tham số báo cáo > Tham số in báo cáo >

Tham số in S01a-SKT_Nhật ký-sổ cái

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

Chức năng

Cho phép chọn tham số trước khi xem và in sổ Nhật ký – sổ cái

Cách thao tác

-       Tại màn hình Báo cáo, chọn mục Sổ cái\S01a_SKT_Nhật ký-sổ cái

-       Sau khi chọn báo cáo cần xem, NSD kích đúp chuột vào báo cáo hoặc nhấn vào nút <<Xem>>, xuất hiện hộp hội thoại:

image259

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Chọn kỳ báo cáo

Chọn kỳ báo cáo cho các báo cáo kế toán. VD: Chọn kỳ báo cáo Tháng này, phần Từ - Đến tự động chuyển về ngày đầu và ngày cuối của tháng hiện thời,…

Từ

Xem báo cáo từ ngày

Đến

Xem báo cáo đến ngày

Xuất khẩu

Cập nhật số liệu

Đồng ý

Đồng ý xem báo cáo theo tham số đã chọn

In theo tài khoản tổng hợp

In sổ nhật ký-sổ cái theo các tài khoản tổng hợp

In theo khổ A3

In sổ nhật ký-sổ cái trên khổ giất A3

Hủy bỏ

Hủy bỏ thao tác xem hoặc in báo cáo

-       Chọn kỳ báo cáo: NSD nhấn nút image245 ở ô Chọn kỳ báo cáo, xuất hiện danh sách cho phép NSD chọn kỳ báo cáo muốn in. NSD chỉ cần tìm đến kỳ báo cáo muốn in và nhấn chọn vào kỳ báo cáo đó.

-       Từ - Đến: Khi chọn kỳ báo cáo, chương trình sẽ tự động lấy theo kỳ báo cáo tương ứng vào các ô Từ - Đến. Nếu muốn thay đổi kỳ báo cáo, NSD có thể nhấn nút image245 ở các ô Từ - Đến để chọn lại ngày in báo cáo.

-       Nhấn nút <<Đồng ý>> hoặc nút <<Xuất khẩu>> để xem báo cáo với các tham số vừa chọn xuất hiện màn hình sau:

image260

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Xem

Xem báo cáo theo tham số đã chọn

Xuất khẩu Excel

Xuất khẩu sổ nhật ký sổ cái ra Excel

Hủy bỏ

Hủy bỏ thao tác xem hoặc in báo cáo

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.