Tham số in Báo cáo chi tiết hoạt động thu thi hành án

Navigation:  Tra cứu tính năng sản phẩm > Tham số báo cáo > Tham số in báo cáo >

Tham số in Báo cáo chi tiết hoạt động thu thi hành án

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

Chức năng

Cho phép chọn tham số về thời gian, chấp hành viên trước khi in Báo cáo chi tiết hoạt động thu thi hành án.

Cách thực hiện

-   Tại màn hình Báo cáo, chọn mục Báo cáo khác\Báo cáo chi tiết hoạt động thu thi hành án

-   Sau khi chọn báo cáo cần xem, NSD kích đúp chuột vào báo cáo, xuất hiện màn hình như sau:

image253

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Kỳ báo cáo

Chọn kỳ báo cáo cho các báo cáo kế toán. VD: Chọn kỳ báo cáo Tháng này, phần Từ - Đến tự động chuyển về ngày đầu và ngày cuối của tháng hiện thời,…

Từ ngày

Xem báo cáo từ ngày

Đến ngày

Xem báo cáo đến ngày

Chấp hành viên

NSD chọn chấp hành viên cần in báo cáo

Đồng ý

Đồng ý xem báo cáo với các tham số được chọn

Hủy bỏ

Hủy bỏ thao tác xem hoặc in báo cáo

-   Chọn chấp hành viên bằng cách kích chuột vào biểu tượng image250 bên phải ô chấp hành viên

-   Nhấn nút <<Đồng ý>> để xem báo cáo với các tham số vừa chọn.

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.