Phục hồi dữ liệu nhanh

Navigation:  Tra cứu tính năng sản phẩm > Menu Tệp > Phục hồi dữ liệu >

Phục hồi dữ liệu nhanh

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

Nội dung

Cho phép phục hồi DLKT đã được sao lưu trước đó. Chức năng này thường được sử dụng khi đơn vị cần khôi phục DLKT đã sao lưu trước đó.

Cách thao tác

-       Vào menu Tệp, sau đó chọn chức năng Phục hồi dữ liệu nhanh xuất hiện màn hình như sau:

image313

-   Nhấn <<Tiếp tục>> để tiến hành phục hồi dữ liệu kế toán.

image314

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Máy chủ

Chọn tên máy chủ

Cơ sở dữ liệu

Chọn tên cơ sở dữ liệu cần phục hồi

Chọn từ tệp sao lưu bất kỳ

Chương trình tự động chọn một tệp sao lưu bất kỳ để phục hồi dữ liệu

Về trước

Quay về bước trước

Tiếp tục

Tiếp tục thực hiện bước tiếp theo của phục hồi dữ liệu

Hủy bỏ

Hủy bỏ việc phục hồi dữ liệu kế toán

-   Nhấn <<Tiếp tục>> để chuyển sang bước tiếp theo của quá trình phục hồi dữ liệu

image315

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Tệp tin sao lưu

Chọn cơ sở dữ liệu đã sao lưu cần phục hồi từ tệp tin sao lưu

Thiết bị sao lưu

Chọn cơ sở dữ liệu sao lưu cần phục hồi từ thiết bị sao lưu

Về trước

Quay về bước trước

Tiếp tục

Tiếp tục thực hiện bước tiếp theo của sao lưu dữ liệu

Hủy bỏ

Hủy bỏ việc sao lưu dữ liệu kế toán

-   Nhấn <<Tiếp tục>> để tiến hành bước tiếp theo của quá trình sao lưu.

image316

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Tên cơ sở dữ liệu phục hồi

Tên của cơ sở dữ liệu sau khi được phục hồi

Đường dẫn

Địa chỉ nơi lưu cơ sở dữ liệu

Về trước

Quay về bước trước

Thực hiện

Hoàn thành việc sao lưu dữ liệu kế toán

Hủy bỏ

Hủy bỏ việc sao lưu dữ liệu kế toán

-   Nhấn <<Thực hiện>> để hoàn thành việc phục hồi dữ liệu kế toán.

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.