Danh sách Chứng từ Chuyển chấp hành viên theo dõi Quyết định thi hành án

Navigation:  Tra cứu tính năng sản phẩm > Menu Tệp > Chuyển đổi chấp hành viên theo dõi Quyết định thi hành án >

Danh sách Chứng từ Chuyển chấp hành viên theo dõi Quyết định thi hành án

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

Chức năng

Cho phép theo dõi danh sách các chứng từ chuyển chấp hành viên theo dõi Quyết định thi hành án.

Cách thao tác

-       Vào menu Tệp\Chuyển CHV theo dõi QĐ THA.

-       Nhấn nút <<Duyệt>>, xuất hiện hộp thoại Danh sách chứng từ.

image325

Xem thêm:

-   Thêm/Sửa Chuyển chấp hành viên theo dõi Quyết định thi hành án

-   Xóa Chuyển chấp hành viên theo dõi Quyết định thi hành án

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.