Nội dung

Navigation:  Tra cứu tính năng sản phẩm > Quy trình hạch toán trên MISA Panda.NET 2011 > Kế toán tiền mặt >

Nội dung

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

Phản ánh tình hình thu, chi, tồn quỹ tiền mặt của đơn vị.

image104

Giải thích:

Chức năng

Giải quyết các vấn đề

Lập phiếu thu

 

 

 

 

image105

- Rút tiền gửi ngân hàng, kho bạc về nhập quỹ.

- Nhận được tiền mặt, ngoại tệ thuộc các khoản tiền tạm giữ do cơ quan khác chuyển cho cơ quan thi hành án tạm giữ chờ xử lý.

- Thu hồi các khoản bồi thường vật chất nhập quỹ.

- Thu tiền bán tài sản thi hành án nhập quỹ.

- Các đối tượng phải thi hành án nộp các khoản tiền thi hành án vào quỹ.

- Thu hồi khoản tạm ứng cưỡng chế thi hành án, tạm ứng chi phí thi hành án khác.

Lập phiếu chi

image106

- Xuất quỹ gửi vào kho bạc.

- Tạm ứng cho chấp hành viên.

- Trả lại tiền tạm thu cho các đối tượng không phải thực hiện nghĩa vụ về thi hành án.

- Xuất quỹ nộp các khoản phải nộp ngân sách về thi hành án.

- Xuất quỹ chi trả cho đối tượng được thi hành án.

- Xuất quỹ tiền bán tài sản thi hành án trả lại cho đối tượng và những người có quyền lợi liên quan.

- Xuất tiền cho cán bộ thi hành án đi gửi tiết kiệm khi người được thi hành án chưa đến nhận tiền.

- Xuất sổ tiết kiệm cho các bộ thi hành án đi rút tiền mặt về quỹ để trả cho đối tượng được thi hành án.

- Các khoản chi khác.

Sổ quỹ

image107

- Xem và in Sổ quỹ tiền mặt (S03-THA)

Đối tượng phải T.H.A

image108

- Khai báo danh mục đối tượng phải thi hành án liên quan đến hoạt động thu, chi của đơn vị.

Đối tượng được T.H.A

image109

- Khai báo danh mục đối tượng được thi hành án liên  quan đến hoạt động thu, chi của đơn vị.

Chấp hành viên

image110

- Khai báo danh mục chấp hành viên liên quan đến hoạt động thu chi của đơn vị.

Xem thêm:

-       Mô hình hóa hoạt động kế toán tiền mặt

-       Thiết lập các danh mục.

-       Cập nhật các chứng từ phát sinh

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.