Cập nhật chứng từ kế toán tiền mặt phát sinh

Navigation:  Tra cứu tính năng sản phẩm > Quy trình hạch toán trên MISA Panda.NET 2011 > Kế toán tiền mặt > Quy trình thực hiện >

Cập nhật chứng từ kế toán tiền mặt phát sinh

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

-       Phiếu thu

-       Phiếu chi

Xem thêm:

-       Chứng từ đầu vào

-       Thiết lập các danh mục.

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.