Nhập báo cáo đối chiếu tổng hợp kết quả thi hành án.

Navigation:  Tra cứu tính năng sản phẩm > Quy trình hạch toán trên MISA Panda.NET 2011 >

Nhập báo cáo đối chiếu tổng hợp kết quả thi hành án.

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

Chức năng nhấp số liệu cho Báo cáo đối chiếu tổng hợp kết quả thi hành án (Mẫu B08-THA) nhằm đối chiếu số liệu giữa hồ sơ thi hành án của Chấp hành viên và số liệu kế toán của đơn vị nhằm phát hiện sự chênh lệch để có biện pháp xử lý kịp thời.

Cách thực hiện:

-       Vào menu Nghiệp vụ\Nhập báo cáo đối chiếu tổng hợp KQ THA.

-       Tại màn hình danh sách các báo cáo đối chiếu của các chấp hành viên, NSD có thể thực hiện chức năng Thêm, Sửa, Xóa, In, Nạp báo cáo của chấp hành viên.

image190

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.