Thêm/Sửa báo cáo tổng hợp

Navigation:  Tra cứu tính năng sản phẩm > Quy trình hạch toán trên MISA Panda.NET 2011 > Tổng hợp báo cáo tài chính >

Thêm/Sửa báo cáo tổng hợp

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

Để Thêm mới báo cáo tổng hợp:

-       Tại màn hình danh sách báo cáo tổng hợp, nhấn nút <<Thêm>> trên thanh công cụ.

-       Xuất hiện hộp thoại Thông tin báo cáo đơn vị, trên hộp thoại chọn kỳ báo cáo, năm báo cáo, tên đơn vị, và chọn báo cáo cần thêm trong danh sách báo cáo tài chính.

-       Nhấn nút <<Đồng ý>> để thêm mới báo cáo theo điều kiện đã chọn.

*           image194image195

-       Xuất hiện màn hình nhập số liệu của báo cáo được chọn.

-       Nhập số liệu lên báo cáo, nhấn nút <<Tính số liệu>> để phần mềm tự động tính số liệu trên báo cáo.

-       Nhấn nút <<Cập nhật>> để hoàn thành thao tác thêm mới báo cáo của một đơn vị.

image196

Để Sửa báo cáo tổng hợp

-       Tại màn hình danh sách báo cáo tổng hợp, chọn báo cáo của đơn vị muốn sửa, nhấn nút <<Sửa>> trên thanh công cụ.

-       Xuất hiện hộp thoại nhập dữ liệu cho báo cáo cần sửa.

-       Sửa các thông tin cần thiết, nhấn nút <<Cập nhật>> để lưu thông tin báo cáo vừa thay đổi.

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.