Thêm/Sửa người dùng

Navigation:  Tra cứu tính năng sản phẩm > Menu hệ thống > Quản lý người dùng >

Thêm/Sửa người dùng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

Chức năng

Chức năng Thêm cho phép NSD thêm mới người dùng vào hệ thống.

Cách thao tác

-       Tại màn hình danh sách người dùng, kích chuột vào biểu tượng image220 hoặc nhấn nút <<Thêm>> trên thanh công cụ

-       Trang Thông tin chung: Cho phép khai báo những thông tin phục vụ cho việc đăng nhập và sử dụng dữ liệu kế toán:

image221

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Tên đăng nhập

Tên để người dùng đang nhập vào hệ thống (bắt buộc nhập)

Tên đầy đủ

Họ và tên đầy đủ của người dùng

Diễn giải

Thông tin diễn giải cho người dùng này

Chức danh

Chức danh của người dùng trong doanh nghiệp

Họ

Họ của người dùng

Tên đệm

Tên đệm của người dùng

Tên

Tên của người dùng

Email

Mail của người dùng

Địa chỉ cơ quan

Địa chỉ cơ quan nơi ngừoi dùng làm việc

ĐT cơ quan

Điện thoại của cơ quan nơi người dùng làm việc

Thông tin tùy chọn 1

 

Thông tin tùy chọn 2

 

-       Trang Tài khoản: Cho phép khai báo những thông tin về tài khoản của NSD để phục vụ cho việc đăng nhập và sử dụng dữ liệu kế toán:

image222

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Hiệu lực từ ngày

Tài khoản của người dùng có hiện lực bắt đầu từ ngày

Hiệu lực đến ngày

Tài khoản của người dùng có hiệu lực đến ngày

Mật khẩu mới

Mật khẩu mới của người sử dụng này

Xác nhận mật khẩu

Xác nhận lại mật khẩu mới của người dùng

Kiểu mã hóa mật khẩu

 

Gửi mật khẩu qua e-mail

Chương trình gửi mật khẩu qua e-mail cho người dùng vào hòm thư này

Mật khẩu hiệu lực đến

Mật khẩu người dùng nhập có hiệu lực đến khi nào

Cơ quan

Số điện thoại của cơ quan nơi người dùng làm việc

Nhà riêng

Số điện thoại nhà riêng của người dùng

Nhắn tin

 

Di động

Số điện thoại di động của người dùng

Fax

Số Fax của người dùng

-       Trang Địa chỉ: Cho phép khai báo những thông về địa chỉ của NSD

image223

-       Trang Công ty : Cho phép khai báo những thông về địa chỉ của NSD

image224

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Chức vụ

Chức vụ của người dùng trong cơ quan thi hành án

Phòng ban

Phòng ban nơi người dùng làm việc

Công ty

Tên cơ quan thi hành án nơi người dùng làm việc

Ghi chú

Thông tin bổ sung (Nếu có)

Xem thêm:

-       Nhập khẩu người dùng

-       Danh sách người dùng

-       Xóa người dùng

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.