Chuyển đối dữ liệu lên 2011

Navigation:  Tra cứu tính năng sản phẩm > Menu Tệp > Chuyển đổi dữ liệu >

Chuyển đối dữ liệu lên 2011

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

Chức năng

Cho phép thực hiện chuyển đổi dữ liệu từ chương trình MISA Panda.NET 2006 và MISA Panda.NET 2008 lên MISA Panda.NET 2011.

Chi tiết:

-       Chuyển đối dữ liệu từ MISA Panda.NET 2006

-       Chuyển đổi dữ liệu từ MISA Panda.NET 2008

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.