Thêm/Sửa Đối tượng khác

Navigation:  Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Khai báo danh mục > Danh mục Đối tượng khác >

Thêm/Sửa Đối tượng khác

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

Để thêm Đối tượng khác

-       Tại màn hình danh sách Đối tượng khác, nhấn nút <<Thêm>> trên thanh công cụ.

-       Trên hộp thoại Thông tin chi tiết của đối tượng, nhập các thông tin về đối tượng khác cần thiết như: Mã đối tượng,  Tên đối tượng, Loại đối tượng là: Đối tượng khác,…

-       Nhấn nút <<Cất giữ>> để lưu thông tin về đối tượng khác vừa thêm.

Để sửa Đối tượng khác

-       Tại màn hình danh sách Đối tượng khác, chọn đối tượng khác muốn sửa thông tin.

-       Nhấn nút <<Sửa>> trên thanh công cụ.

-       Nhập các thông tin muốn sửa.

-       Nhấn nút <<Cất giữ>> để lưu thông tin về đối tượng khác vừa sửa.

image53

Xem thêm:

-       Danh sách Đối tượng khác

-       Xóa Đối tượng khác

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.