Danh sách Kho

Navigation:  Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Khai báo danh mục > Danh mục Kho >

Danh sách Kho

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

Nội dung

Phần mềm MISA Panda.NET 2011 cho phép NSD khai báo các kho quản lý tài sản tang vật một cách chi tiết.

Tại màn hình kho, NSD có thể thực hiện các chức năng: Thêm, Sửa, Xóa, Tìm, Nạp và In.

Cách thực hiện

-       Vào menu Danh mục\ Kho

image65

Xem thêm:

-       Thêm/Sửa Kho

-       Xóa Kho

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.