Thêm/Sửa Tài khoản kết chuyển

Navigation:  Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Khai báo danh mục > Danh mục Tài khoản kết chuyển >

Thêm/Sửa Tài khoản kết chuyển

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

Để thêm mới Tài khoản kết chuyển

-       Tại màn hình danh mục Tài khoản kết chuyển, nhấn nút <<Thêm>> trên thanh công cụ.

-       Trên hộp thoại Chi tiết tài khoản kết chuyển, nhập các thông tin cần thiết như: mã kết chuyển, thứ tự kết chuyển, từ tài khoản, diễn giải, …

-       Nhấn nút <<Cất giữ>> để lưu thông tin về tài khoản kết chuyển vừa thêm.

Để sửa thông tin về Tài khoản kết chuyển

-       Tại màn hình danh mục tài khoản kết chuyển, chọn tài khoản kết chuyển muốn sửa thông tin.

-       Nhấn nút <<Sửa>> trên thanh công cụ.

-       Nhập các thông tin muốn sửa.

-       Nhấn nút <<Cất giữ>> để lưu thông tin về tài khoản kết chuyển vừa sửa.

image81 image81 image82

Xem thêm:

-       Danh sách Tài khoản kết chuyển

-       Xóa Tài khoản kết chuyển

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.