Thêm/Sửa Đơn vị trực thuộc

Navigation:  Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Khai báo danh mục > Danh mục Đơn vị trực thuộc >

Thêm/Sửa Đơn vị trực thuộc

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

Để thêm Đơn vị trực thuộc

-       Tại màn hình Danh sách các đơn vị, kích chuột vào biểu tượng image92 trên thanh công cụ.

-       Trên hộp hội thoại Chi tiết của đơn vị, nhập thông tin cần thiết như: Mã đơn vị, Tên đơn vị, Diễn giải

-       Nhấn nút <<Cất giữ>> để lưu Đơn vị trực thuộc mới.

Để sửa Đơn vị trực thuộc

-       Tại màn hình Danh sách các đơn vị, kích chọn Đơn vị trực thuộc muốn sửa thông tin.

-       Kích chuột vào biểu tượng image89 trên thanh công cụ.

-       Trên hộp hội thoại Chi tiết của đơn vị sửa các thông tin cần thiết.

-       Nhấn nút <<Cất giữ>> để lưu thông tin vừa sửa.

image95

Xem thêm:

-       Danh sách Đơn vị trực thuộc

-       Xóa Đơn vị trực thuộc

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.