Cập nhật chứng từ kế toán Tiền gửi ngân hàng phát sinh

Navigation:  Tra cứu tính năng sản phẩm > Quy trình hạch toán trên MISA Panda.NET 2011 > Kế toán Tiền gửi ngân hàng > Quy trình thực hiện >

Cập nhật chứng từ kế toán Tiền gửi ngân hàng phát sinh

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

-       Nộp tiền vào tài khoản

-       Séc chuyển khoản

Xem thêm:

-       Chứng từ đầu vào

-       Thiết lập các danh mục.

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.