Thêm/Sửa Nhà cung cấp

Navigation:  Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Khai báo danh mục > Danh mục Nhà cung cấp >

Thêm/Sửa Nhà cung cấp

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

Để thêm Nhà cung cấp

-       Tại màn hình danh sách Nhà cung cấp, nhấn nút <<Thêm>> trên thanh công cụ.

-       Trên hộp thoại Thông tin chi tiết của đối tượng, nhập các thông tin về nhà cung cấp cần thiết như: Mã đối tượng,  Tên đối tượng, Loại đối tượng là: Nhà cung cấp,…

-       Nhấn nút <<Cất giữ>> để lưu thông tin về nhà cung cấp vừa thêm.

Để sửa Nhà cung cấp

-       Tại màn hình danh sách Nhà cung cấp, chọn nhà cung cấp muốn sửa thông tin.

-       Nhấn nút <<Sửa>> trên thanh công cụ.

-       Nhập các thông tin muốn sửa.

-       Nhấn nút <<Cất giữ>> để lưu thông tin về nhà cung cấp vừa sửa.

image49

Xem thêm:

-       Danh sách Nhà cung cấp

-       Xóa Nhà cung cấp

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.