Thêm/Sửa Chứng từ xác định tiền, tài sản

Navigation:  Tra cứu tính năng sản phẩm > Quy trình hạch toán trên MISA Panda.NET 2011 > Kế toán Sổ cái > Quy trình thực hiện > Cập nhật chứng từ phát sinh > Phiếu xác định tiền, tài sản >

Thêm/Sửa Chứng từ xác định tiền, tài sản

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

Chức năng

Cho phép lập và in chứng từ xác định tiền, tài sản khi phát sinh nghiệp vụ xác định các khoản phải thu về tiền và tài sản của đơn vị.

image180

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Diễn giải

Lý do lập bảng xác định

Kèm theo

Các quyết định, chứng từ có liên quan

Ngày HT

Ngày hạch toán, tức ngày mà nghiệp vụ trong xác định tiền, tài sản sẽ được lên sổ sách, báo cáo

Ngày CT

Ngày chứng từ lập chứng từ phiếu xác định tiền, tài sản

Số CT

Số chứng từ phiếu xác định tiền, tài sản

Cách thao tác

*     Thêm mới một chứng từ xác định tiền, tài sản

-       Kích chuột vào biểu tượng image119 trên thanh công cụ để nhập chứng từ mới.

-       Nhập lý do lập bảng xác định tiền, tài sản và thông tin kèm theo.

-       Chọn ngày chứng từ phiếu xác định tiền, tài sản và ngày hạch toán. Chú ý ngày hạch toán phải lớn hơn hoặc bằng ngày chứng từ phiếu xác định tiền, tài sản.

-       Nhập số chứng từ Phiếu xác định tiền, tài sản

-       Nhập quyết định thi hành án hoặc yêu cầu thu bằng cách nhấn nút image120 ở cột Quyết định

-       Nhập hoặc chọn loại giá trị  bằng cách nhấn nút image120 ở cột Loại giá trị

-       Nếu chọn loại giá trị là tài sản thì nhập hoặc chọn tài sản bằng cách nhấn nút image120 ở cột Tài sản, tang vật. Nếu chọn loại giá trị là tiền thì cột này sẽ bị mờ và không nhập được số liệu

-       Nhập  diễn giải: Phải phải thu này thuộc loại khoản phải thu nào.

-       Nhập hoặc chọn tài khoản ghi Nợ bằng cách nhấn nút image120 ở cột TK Nợ.

-       Sau khi chọn TK Nợ chưong trình sẽ tự động cập nhật TK Có theo như trong Danh mục\Tài khoản kết chuyển. NSD có thể thay đổi tài khoản khác bằng cách nhấn nút image120 ở cột TK  Có.

-       Nhập hoặc chọn đơn vị tính bằng cách nhấn nút image120 ở cột Đơn vị tính

-       Nhập số lượng tiền hoặc tài sản cần phải thu tương ứng với từng quyết định thi hành án hoặc yêu cầu thu.

-       Nhập đơn giá của tiền hoặc tài sản

-       Nhập hoặc chọn mã thống kê bằng cách nhấn nút image120 ở cột Mã thống kê

-       Kích chuột vào biểu tượng image121 trên thanh công cụ để lưu chứng từ mới.

* Sửa Chứng từ xác định tiền, tài sản

-       Kích chuột vào biểu tượng image122 để bỏ ghi sổ chứng từ (nếu chứng từ đó đã được ghi sổ).

-       Kích chuột vào biểu tượng image123 để sửa chứng từ.

-       Sửa các thông tin cần thiết trên chứng từ.

-       Kích chuột vào biểu tượng image121 để lưu thông tin vừa sửa.

Xem thêm:

-       Danh sách Chứng từ xác định tiền, tài sản

-       Xóa Chứng từ xác định tiền, tài sản

-       Xem, in Chứng từ xác định tiền, tài sản

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.