Tạo dữ liệu kế toán mới

Navigation:  Các bước bắt đầu sử dụng >

Tạo dữ liệu kế toán mới

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

Chức năng Tạo dữ liệu kế toán cho phép NSD thiết lập dữ liệu kế toán mới cho đơn vị mới sử dụng phần mềm hoặc tạo mới từ dữ liệu năm trước, hoặc tạo từ cơ sở dữ liệu mẫu.

Cách thực hiện:

-       Vào menu Tệp\Tạo dữ liệu kế toán mới, xuất hiện hộp hội thoại yêu cầu chọn loại dữ liệu cần tạo mới.

Xem thêm:

-       Chọn cách tạo DLKT

-       Chọn máy chủ

-       Đặt tên cho cơ sở dữ liệu mới

-       Thông tin về đơn vị

-       Thiết lập năm hạch toán

-       Hoàn thành việc thiết lập

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.