Thiết lập cảnh báo

Navigation:  Các bước bắt đầu sử dụng > Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu > Thiết lập thông tin về hệ thống >

Thiết lập cảnh báo

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Panda.NET 2011

 

Cho phép đưa ra các cảnh báo khi thiếu một số các thông tin

image37

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Cảnh báo thiếu bảng xác định cho TK

Tùy chọn cho phép đưa ra cảnh báo khi lập các chứng từ nhưng thiếu bảng xác định cho các tài khoản được chọn bảng

Cảnh báo khi thiếu chứng từ phân phối cho các tài khoản

Tùy chọn cho phép đưa ra cảnh báo khi lập các chứng từ nhưng thếiu bảng phân phối cho các tài khoản được chọn trong bảng

Cảnh báo lập chứng từ đồng thời cho tài khoản

Tùy chọn cho phép đưa ra cảnh báo khi lập các chứng từ nhưng thiếu các chứng từ đồng thời cho các tài khoản được chọn

-       Tích chọn đưa ra các cảnh báo khi thiếu bảng xác định, thiếu chứng từ phân phối, thiếu chứng từ lập đồng thời.

-       Nhập các tài khoản cần đưa ra cảnh báo

-       Nhấn nút <<Đồng ý>> để lưu thay đổi và tiếp tục thiết lập các tùy chọn khác.

Xem thêm:

-       Tùy chọn chung

-       Thông tin đơn vị

-       Người ký

-       Định dạng số

-       Báo cáo

-       Sao lưu

 


Copyright © 2010 MISA JSC. All rights reserved.